Průběh přijímacího řízení

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem .
Seznam bude uveřejněn dne 22.4.2013 ( pro nástavbové studium dne 2.5.2013 ) na webu školy a vyvěšen na vchodových dveřích budovy školy. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou.
Dopis s registračním číslem obdržíte v nejbližších dnech poštou.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu:
Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu je třeba potvrdit, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Zápisový lístek poskytne žákovi základní škola.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj