Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 (na školní rok 2018/19)

Pro 4 - leté maturitní obory určené absolventům základních škol.

Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
(*výjimka viz poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů
v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
ve 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body.
Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.

Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů 1)
matematika – 0 – 50 bodů

1)U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona). Uchazeči bude na základě pohovoru přidělen počet bodů v rozsahu 0 - 50.
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.
Uchazeči vzdělávající se podle RVP pro základní školy speciální a uchazeči z nižšího než
9. ročníku ZŠ, nebudou na maturitní obory přijati.

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.
Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura (platí pro 1. kolo)
- osobní pohovor


Pro učební obory určené absolventům základních škol.

Základní kritérium - průměrný prospěch
(*výjimka viz poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů
v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
ve 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body.
Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.
Pokud se žák hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.
Uchazečům, kteří se vzdělávají podle RVP pro základní školy speciální, je u učebních oborů typu „H“ odečteno 50 bodů. U učebních oborů typu „E“ se body neodečítají.

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.
Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocných kritérií.
Pomocná kritéria
- prospěch v jednotlivých profilových předmětech podle příslušného oboru

Pro nástavbové obory – denní i dálková forma studia

Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
(*výjimka viz poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů
v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body.
Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.
U oboru 64-41-L/51 Podnikání se uchazečům z učebních oborů kategorie E odečítá za průměrný prospěch 50 bodů.

Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů 1)
matematika – 0 – 50 bodů

1)U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona). Uchazeči bude na základě pohovoru přidělen počet bodů v rozsahu 0 - 50.
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.
Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura (platí pro 1. kolo)
- osobní pohovor

Pro zkrácené studium učebních oborů (studium pro absolventy středních škol - podmínkou je maturitní vysvědčení nebo výuční list) – denní forma studia

Základní kritérium - průměrný prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body.
- dále uchazeči s maturitním a vyšším vzděláním v oboru dané kategorie – (+ 25 bodů)
- dále uchazeči s maturitním vzděláním v jiném oboru a vyučení v oboru dané kategorie – (+ 15 bodů)
(*výjimka viz poznámky)

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocných kritérií.
Pomocná kritéria - osobní pohovor
- prospěch v jednotlivých profilových předmětech podle
příslušného oboru

Poznámky: *
1) Škola si vyhrazuje právo neotevřít příslušný obor vzdělání a nepřijmout uchazeče, i když splnil podmínky přijímacího řízení, pokud bude počet těchto uchazečů menší než 15 u maturitních oborů a menší než 10 u nematuritních oborů.
2) U uchazečů, kteří na naší škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, se žádost bude posuzovat individuálně. Přihlížet se bude k předchozímu průběhu studia na naší škole a podle jeho průběhu budou uchazeči odečteny body
- 100b za ukončení na výzvu nebo vyloučení (včetně zahájení řízení)
- 80b za podmíněné vyloučení
- 50b za důtku ředitele školy
- 30b za nižší výchovná opatření


Plánovaný počet přijímaných žáků

Obory
vzdělání SŠ
Kód oboruPlánovaný
počet přijímaných žáků
Počet
tříd (skupin)
Elektrotechnika 26-41-M/01301
Ekonomika
a podnikání
63-41-M/01301
Strojní
mechanik
23-51-H/01301
Mechanik
opravář motorových vozidel
23-68-H/01602
Elektrikář
silnoproud
26-51-H/02301
Elektromechanik
pro zařízení a přístroje
26-52-H/01301
Opravář
zemědělských strojů
41-55-H/01301
Operátor
skladování 
66-53-H/01301
Potravinářská
výroba
29-51-E/01141
Malířské
a natěračské práce
36-57-E/01141
Zednické
práce
36-67-E/01141
Stravovací
a ubytovací služby
65-51-E/01141
Provozní
technika
23-43-L/51301
Provozní
technika - dálková forma
23-43-L/51301
Provozní
elektrotechnika
26-41-L/52301
Provozní
elektrotechnika - dálková forma
26-41-L/52301
Podnikání64-41-L/51301
Podnikání
- dálková forma
64-41-L/51301

Informace pro uchazeče

Zahájení přijímacího řízení
Přijímacího řízení se zahajuje podáním přihlášky a příslušných příloh podle § 60 a 60 a - g zákona č. 541 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.(viz soubory ke stažení)

Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. O konání dalších kol rozhoduje ředitel školy.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2018 na všechny formy studia.

Jednotná přijímací zkouška (v 1. kole přijímacího řízení na všechny maturitní obory)
Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:
- český jazyka a literatura
- matematika
Pro čtyřleté obory a nástavbové obory se vychází z RVP pro základní školy.
Pozvánka k přijímací zkoušce v 1. kole se rozesílá 14 dní před termínem konání zkoušky, u náhradního termínu nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.
Přijímací zkoušky se konají v určeném termínu
1. termín - 12. 4. 2018
2. termín - 16. 4. 2018
Náhradní zkouška se koná
1. termín - 10. 5. 2018
2. termín - 11. 5. 2018

Hodnocení
Ředitel hodnotí uchazeče podle hodnocení na vysvědčení a výsledků přijímací zkoušky. Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.
Výsledky přijímacího řízení (1. kolo) budou zveřejněny dne 22. dubna 2018 (u nematuritních oborů) a u maturitních oborů se ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejnění výsledků testů středním školám Centrem (§ 60d odst. 2 školského zákona). Centrum v roce 2018 zpřístupní výsledky jednotné zkoušky středním školám v pátek 27. dubna do 12 hodin. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání
Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek
Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.
Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
1x je možné písemně požádat ředitele o zpětné vydání zápisového lístku.

Jak vyplnit přihlášku a co k ní přiložit?

Pro čtyřleté maturitní a tříleté učební obory
1) Vyplňte prospěch z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku. (ZŠ vám potvrdí
prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře)
2) Posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.(potvrzení na přihlášce nebo samostatný dokument)
3) Doporučení z pedagogicko - psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci. (Pro obory Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská výroba, Malířské a natěračské práce, Zednické práce je toto potvrzení povinné!)


Pro nástavbové studium (denní i dálkové):
1) Vyplňte prospěch z I. pololetí 3. ročníku - potvrdí střední škola nebo přiložte kopii vysvědčení
2) Ověřenou kopii výučního listu - nejpozději při nástupu do školy
3) Posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor provozní elektrotechnika. (potvrzení na přihlášce nebo samostatný dokument)
4) Doporučení z pedagogicko - psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny

Pro zkrácené studium pro absolventy středních škol:
1) Vyplňte prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo prospěch v
1. pololetí 3. ročníku učebního oboru - potvrdí škola nebo kopie vysvědčení
2) Ověřenou kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení- nejpozději při nástupu
do školy
3) Posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.
4) Doporučení z pedagogicko - psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny


Soubory ke stažení:Přihláška ke studiu 2018/19 - přihlášku vyplňují žáci ZŠ a uchazeči o zkrácené studiumPřihláška ke studiu 2018/19 nástavba - přihláška pro uchazeče o nástavbové studium denní i dálkové
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj