Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 (na školní rok 2018/19)
- přesné znění bude zveřejněno nejpozději v lednu 2018. Pro orientaci zde ponecháváme kriteria přijetí na tento školní rok.

Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 (na školní rok 2017/18)

Pro 4 - leté maturitní obory určené absolventům základních škol.
Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
(*výjimka viz poznámka)
Průměrný prospěch – max. 100 bodů
v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
ve 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body.
Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů
matematika – 0 – 50 bodů
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.
Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek na první kolo přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.
V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura (platí pro 1. kolo)
- osobní pohovor


Pro učební obory určené absolventům základních škol.
Základní kritérium - průměrný prospěch
(*výjimka viz poznámka)
v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
ve 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek na první kolo přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.
V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocných kritérií.
Pomocná kritéria
- prospěch v jednotlivých profilových předmětech podle příslušného oboru

Pro nástavbové obory – denní i dálková forma studia
Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
(*výjimka viz poznámka)
Průměrný prospěch – max. 100 bodů
v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body
Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů
matematika – 0 – 50 bodů
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.
Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek na první kolo přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.
V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura (platí pro 1. kolo)
- osobní pohovor

Pro zkrácené studium učebních oborů (studium pro absolventy středních škol - podmínkou je maturitní vysvědčení nebo výuční list) – denní forma studia
Základní kritérium - průměrný prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body.
- dále uchazeči s maturitním a vyšším vzděláním v oboru dané kategorie – (+ 25 bodů)
- dále uchazeči s maturitním vzděláním v jiném oboru a vyučení v oboru dané kategorie – (+ 15 bodů)
(*výjimka viz poznámka)

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek na první kolo přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocných kritérií.
Pomocná kritéria - osobní pohovor
- prospěch v jednotlivých profilových předmětech podle
příslušného oboru

Poznámka: *
U uchazečů, kteří na naší škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, se žádost bude posuzovat individuálně. Přihlížet se bude především k předchozímu průběhu studia na naší škole.

Informace pro uchazeče
Zahájení přijímacího řízení
Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli střední školy, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Do 1. března 2017 je nutné podat přihlášku do 1. kola přijímacího řízení na všechny formy studia. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. O konání dalších kol rozhoduje ředitel školy.

Přijímací zkouška (pouze v 1. kole přijímacího řízení na všechny maturitní obory)
Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:
- český jazyka a literatura
- matematika
Pro čtyřleté obory a nástavbové obory se vychází z RVP pro základní školy.
Pozvánka k přijímací zkoušce v 1. kole se rozesílá 14 dní před termínem konání zkoušky, u náhradního termínu nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.
Přijímací zkoušky se konají v určeném termínu
1. termín - 12. 4. 2017
2. termín - 19. 4. 2017

Náhradní zkouška se koná
1. termín - 11. 5. 2017
2. termín - 12. 5. 2017

Hodnocení
Ředitel hodnotí uchazeče podle hodnocení na vysvědčení a výsledků přijímací zkoušky. Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.
Výsledky přijímacího řízení (1. kolo) budou zveřejněny dne 22. dubna 2017 a u maturitních oborů po obdržení výsledků jednotné přijímací zkoušky nejpozději dne 29. dubna 2017 na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání
Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek
Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.
Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Jak vyplnit přihlášku a co k ní přiložit?

Pro čtyřleté maturitní a tříleté učební obory
1) Vyplňte prospěch z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku. V ZŠ vám potvrdí
prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře.
2) Razítko lékaře.
3) Doporučení z pedagogicko - psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci. (Pro obory Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská výroba, Malířské a natěračské práce, Zednické práce je toto potvrzení povinné!)
4) Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění nebo postižení.

Pro nástavbové studium (denní i dálkové):
1) Vyplňte prospěch z I. pololetí 3. ročníku - potvrdí škola nebo kopie vysvědčení
2) Ověřenou kopii výučního listu - nejpozději při nástupu do školy
3) Razítko lékaře (pouze na obor provozní elektrotechnika)
4) Doporučení z pedagogicko - psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
5) Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Pro zkrácené studium pro absolventy středních škol:
1) Vyplňte prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo prospěch v
1. pololetí 3. ročníku učebního oboru - potvrdí škola nebo kopie vysvědčení
2) Ověřenou kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení- nejpozději při nástupu
do školy
3) Razítko lékaře
4) Doporučení z pedagogicko - psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
5) Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění

Plánovaný počet přijímaných žáků

U oborů označených * žádáme o zařazení do rejstříku

Obory vzdělání SŠ / Kód oboru / Plánovaný počet přijímaných žáků / Počet tříd (skupin)
Strojírenství * / 23-41-M/01 / 30 / 1
Elektrotechnika / 26-41-M/01 / 30 / 1
Ekonomika a podnikání/ 63-41-M/01 / 30 / 1

Strojní mechanik / 23-51-H/01 / 30 / 1
Obráběč kovů* / 23-56-H/01 / 20 / 0,5
Strojník silničních strojů*/ 23-65-H/03 / 20 / 1
Mechanik opravář motorových vozidel / 23-68-H/01/ 60 / 2
Elektrikář silnoproud / 26-51-H/02 / 30 / 1
Elektromechanik pro zařízení a přístroje/ 26-52-H/01/ 30 / 0,5
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla* 28-58-H/01/ 10 / 0,5
Opravář zemědělských strojů/ 41-55-H/01 / 30 / 1
Operátor skladování / 66-53-H/01 / 30 / 1

Potravinářská výroba / 29-51-E/01 / 14 / 1
Malířské a natěračské práce/ 36-57-E/01 / 14 / 1
Zednické práce / 36-67-E/01 / 14 / 1
Stravovací a ubytovací služby /65-51-E/01 / 14 / 1

Provozní technika / 23-43-L/51 / 30 / 1
Provozní technika - dálková forma /23-43-L/51 / 30 / 1
Provozní elektrotechnika / 26-41-L/52 / 30 / 1
Provozní elektrotechnika - dálková forma/ 26-41-L/52 / 30 / 1
Podnikání / 64-41-L/51 / 30 / 1
Podnikání - dálková forma /64-41-L/51 / 30 / 1


Soubory ke stažení:Přihláška ke studiu 2017 - přihlášku vyplňují žáci ZŠ a uchazeči o zkrácené studiumPřihláška ke studiu 2017 nástavba - přihláška pro uchazeče o nástavbové studium denní i dálkové
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj