Přijímací řízení 2020/21 - informace pro uchazeče


Zahájení přijímacího řízení
Přijímacího řízení se zahajuje podáním přihlášky a příslušných příloh podle § 60 a 60a - 60g zákona č. 541 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.
Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. O konání dalších kol rozhoduje ředitel školy.
Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 2. března 2020 na všechny formy studia.

Jednotná přijímací zkouška (v 1. kole přijímacího řízení na všechny maturitní obory).
Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů: - český jazyka a literatura
- matematika

Pro čtyřleté obory a nástavbové obory se vychází z RVP pro základní školy.
Pozvánka k přijímací zkoušce v 1. kole se rozesílá 14 dní před termínem konání zkoušky, u náhradního termínu nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.Přijímací zkoušky se konají v určeném termínu
1. termín - 14. 4. 2020
2. termín - 15. 4. 2020

Náhradní zkouška se koná
1. termín - 13. 5. 2020
2. termín - 14. 5. 2020

Hodnocení
Ředitel hodnotí uchazeče podle hodnocení na vysvědčení a výsledků přijímací zkoušky. Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2020 u nematuritních oborů a u maturitních oborů se ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče a zveřejnění výsledků testů středním školám Centrem (§ 60d odst. 2 školského zákona), které zpřístupní výsledky jednotné zkoušky středním školám 28. dubna 2020.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději 30. dubna 2020.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání
Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek
Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (do 10 dnů), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.Jak vyplnit přihlášku a co k ní přiložit?


Pro čtyřleté maturitní a tříleté učební obory
1)Vyplňte prospěch z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku.
ZŠ vám potvrdí prospěch a vyplní číslo školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
2) Posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena
3) Doporučení školského poradenského zařízení (pokud jej uchazeč navštěvuje)
Pro obory vzdělání Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská výroba, Malířské a natěračské práce a Zednické práce je toto doporučení povinné!Pro nástavbové studium (denní i dálkové):
1) Vyplňte prospěch z I. pololetí 3. ročníku - potvrdí střední škola nebo přiložte kopii vysvědčení
2) Ověřenou kopii výučního listu - nejpozději při nástupu do školy
3) Posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor provozní elektrotechnika.
4) Doporučení školského poradenského zařízení (pokud jej uchazeč navštěvuje)

Pro zkrácené studium pro absolventy středních škol:
1) Vyplňte prospěch z 1. pololetí 4. ročníku maturitního studia nebo prospěch z 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru - potvrdí škola nebo doložte kopie vysvědčení
2) Ověřenou kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení- nejpozději při nástupu do školy
3) Posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.
4) Doporučení školského poradenského zařízení (pokud jej uchazeč navštěvuje)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj