Maturitní obory

Maturitní obory

čtyřleté maturitní obory:

- 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
- 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

U oboru elektrotechnika je třeba doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeči jsou přijímáni na základě zveřejněných kritérií přijímacího řízení.


Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 (na školní rok 2021/22)


Pro 4-leté maturitní obory určené absolventům základních škol:

Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek (viz. poznámky)**

Průměrný prospěch – max. 100 bodů
v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 60 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.

Jednotná přijímací zkouška (může být zrušena – viz. poznámky)
– max. 100 bodů
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů 1)
matematika – 0 – 50 bodů

1) U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Body za průměrný prospěch budou vynásobeny koeficientem 0,4 a za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

Uchazeči vzdělávající se podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální a uchazeči vycházející z nižšího než 9. ročníku ZŠ, nebudou na maturitní obory přijati. V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (1. kolo) v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)

Předpokladem nástupu ke studiu je prokázání úspěšného absolvování 9. ročníku základní školy.

** Poznámky:
1) Ředitel školy může v případě nižšího počtu přihlášených uchazečů na maturitní obory, než je plánovaný počet přijímaných žáků, rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky a o přijetí rozhodnout na základě ostatních kritérií.

2) Škola si vyhrazuje právo neotevřít příslušný obor vzdělání a nepřijmout uchazeče, i když splnili podmínky přijímacího řízení, pokud bude počet uchazečů menší než 15 u maturitních oborů a menší než 10 u nematuritních oborů.

3) U uchazečů, kteří na naší škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, je žádost o přijetí posuzována individuálně. Přihlíží se k předchozímu průběhu studia na naší škole a podle jeho průběhu jsou uchazeči odečteny body:
- 100b za ukončení na výzvu nebo vyloučení (včetně zahájení řízení)
- 80b za podmíněné vyloučení
- 50b za důtku ředitele školy
- 30b za nižší výchovná opatření
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj