ZKRÁCENÉ STUDIUM UČEBNÍCH OBORŮ


zkrácené jednoleté denní studium učebních oborů:
určeno absolventům středního vzdělání s maturitní zkouškou (od školního roku 2020/21 stačí úspěšně ukončený 4tý ročník) nebo absolventům středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru
Pozn.: vzhledem ke nestandardní situaci ve školním roce 2020/2021 upozorňujeme, že základní podmínka je úspěšné ukončení 2. pololetí závěrečného ročníku maturitního studia.

Výuka při zkráceném studiu probíhá denně převážně formou praktického vyučování - odborného výcviku v rozsahu 6-7 vyučovacích hodin, 1x za 14 dní je teoretická výuka (pátek 7:00 - 12:40 hod.).
Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách nebo na pracovištích, které se školou uzavřou smlouvu o zajištění odborného výcviku (návrh smlouvy v přiloženém souboru níže).

Studium je zakončeno klasicky závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném složení absolvent získá výuční list příslušného oboru vzdělání.


- 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - nebudeme otevírat ve šk.roce 2021/22
- 23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
- 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
- 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - nebudeme otevírat ve šk.roce 2021/22
- 41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - nebudeme otevírat ve šk.roce 2021/22
- 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - nebudeme otevírat ve šk.roce 2021/22Kritéria přijímacího řízení pro zkrácené studium učebních oborů:

1. kolo přijímacího řízení probíhá do 1.3.2021.

Studium je určeno pro absolventy středních škol - podmínkou je úspěšně ukončený 4.ročník maturitního studia nebo výuční list v oboru kategorie H (z oborů kategorie E jen ve výjimečných případech) – denní forma studia

Základní kritérium - průměrný prospěch v 1. pololetí ve 4. ročníku maturitního studia nebo průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru kategorie H 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů. Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.

Uchazečům, kteří absolvovali učební obor kategorie E, se žádné body za prospěch nezapočítávají. O jejich případném přijetí rozhodují body z osobního pohovoru, který je pro tyto uchazeče povinný. (*výjimka viz. poznámky)

- uchazeči s maturitním a vyšším vzděláním v oboru dané kategorie – (+ 25 bodů)
- uchazeči s maturitním vzděláním v jiném oboru a vyučení v oboru dané kategorie – (+ 15 bodů)

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria.

Pomocné kritérium -
osobní pohovor (0-10 bodů)

* Poznámky:
1) Ředitel školy může v případě nižšího počtu přihlášených uchazečů na maturitní obory, než je plánovaný počet přijímaných žáků, rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky a o přijetí rozhodnout na základě ostatních kritérií.

2) Škola si vyhrazuje právo neotevřít příslušný obor vzdělání a nepřijmout uchazeče, i když splnili podmínky přijímacího řízení, pokud bude počet uchazečů menší než 15 u maturitních oborů a menší než 10 u nematuritních oborů.

3) U uchazečů, kteří na naší škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, je žádost o přijetí posuzována individuálně. Přihlíží se k předchozímu průběhu studia na naší škole a podle jeho průběhu jsou uchazeči odečteny body:

- 100b za ukončení na výzvu nebo vyloučení (včetně zahájení řízení)
- 80b za podmíněné vyloučení
- 50b za důtku ředitele školy
- 30b za nižší výchovná opatření

K přihlášce ke studiu je potřeba doložit lékařský posudek a doklad o předchozím vzdělání. Uchazeč doloží ověřenou kopii výučního listu nebo maturitního vysvědčení a nebo výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku či jeho úředně ověřenou kopii. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělání.


Soubory ke stažení:Přihláška na SŠ 2021Přihláška na SŠ 2021 (1)Smlouva o provádění praktického vyučování a spolupráci
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj