UČEBNÍ OBORY


tříleté učební obory:

- 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK
- 23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
- 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
- 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
- 41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
- 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ


Uchazeče přijímáme na základě zveřejněných kriterií přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/22:

Pro 3-leté učební obory určené absolventům základních škol:

Základní kritérium - průměrný prospěch (*výjimka viz. poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů:
v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 60 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. Pokud se žák hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

Uchazečům, kteří se vzdělávají podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální, je u učebních oborů typu „H“ odečteno 50 bodů. U učebních oborů typu „E“ se body neodečítají.

V případě bodové shody rozhoduje pomocné kritérium.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria.

Pomocné kritérium osobní pohovor (0-10 bodů)

* Poznámky:
1) Škola si vyhrazuje právo neotevřít příslušný obor vzdělání a nepřijmout uchazeče, i když splnili podmínky přijímacího řízení, pokud bude počet uchazečů menší než 10 u učebních oborů vzdělání.

2) U uchazečů, kteří na naší škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, je žádost o přijetí posuzována individuálně. Přihlíží se k předchozímu průběhu studia na naší škole a podle jeho průběhu jsou uchazeči odečteny body:

- 100b za ukončení na výzvu nebo vyloučení (včetně zahájení řízení)
- 80b za podmíněné vyloučení
- 50b za důtku ředitele školy
- 30b za nižší výchovná opatření
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj