Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Provozní řád školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SOŠ A SOU NYMBURK
Vyplývá ze:
- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů,
- platných hygienických předpisů

Organizace provozu stravování:
Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, stravování žáků ubytovaných v domově mládeže a stravování vlastních zaměstnanců. Jídelna je využívána ke stravování i cizími osobami.
Dietní stravování v současné době školní jídelna neposkytuje.

Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10:40 hod. do 14:00 hod. (oběd). Pro žáky a studenty ubytované na domově mládeže od 5:30 hod. do 7:30 hod. (snídaně); 17:00 hod. – 18:00 hod. (večeře)


Finanční normativy jídel:
Žáci gymnázia věková skupina:
11 -14 let oběd: 25,-Kč
Věková skupina strávníků:
15 a více let oběd: 25,-Kč
Žáci ubytovaní na domově mládeže věkové skupiny 15 a více let:
Snídaně s přesnídávkou: 22,-Kč
Oběd: 25,-Kč
Svačina a večeře: 28,-Kč
II večeře: nepřipravujeme

Přihlašování stravy:
1. Zakoupení čipu á 150,-Kč v hotovosti (v budově SOŠ a SOU Nymburk – v době od 7:30 – 8:30)
2. Platba za oběd se provádí do 25. dne na následující měsíc trvalým příkazem na účet 271144612/0300 nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí kuchyně.

Odhlašování stravy:
1. Přes internet: www.strava.cz (do 7:00 hod)
• číslo jídelny 1225
• přihlašovací údaje: prijmení.jmeno
• heslo: evidenční číslo
2. Odhlašování stravy přes box, který je umístěn ve vstupní hale SOŠ a SOU Nymburk do 7:00 hod. v den odhlašování (návod k obsluze u boxu)
3. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada
4. Žák má právo denně odebrat oběd. Pokud žák nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Ve výjimečném případě je možno oběd odebrat i druhý den nemoci, ale pouze za plnou cenu.
Změny: jakékoliv změny ve stravování je možné hlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny v určené hodiny
Přeplatky: přeplatky stravného jsou automaticky převedeny na září dalšího školního roku. Strávníci, kteří ukončí stravování např. žáci 3. ročníků, maturanti, se musí osobně odhlásit a přeplatky si vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ, pokud tak neučiní do konce září následujícího školního roku, přeplatek propadne ve prospěch ŠJ. Přeplatky je možné vracet i v průběhu roku v době pokladních hodin. Důležité upozornění: zůstatek na kontě strávníka se v průběhu roku posouvá na následující měsíc.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy. Regulují osvětlení a větrání. Sledují odevzdávání nádobí strávníky (odnášení táců).
Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení.

Strávníci:
• nesmí odnášet talíře, misky, skleničky, plata a příbory mimo jídelnu.
• jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
• nesmí přemisťovat jídelní stoly a židle – hrubé porušení provoz. řádu
• jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu, nosit čip stále u sebe a na požádání zaměstnanců školy jej během přítomnosti v prostorách jídelny předložit. Za ztracený či poškozený čip si musí strávník zakoupit nový. Strávník za opakované či hrubé porušení kázně může být ze stravování vyloučen.
• před vstupem do jídelny si žáci odloží svršky a tašky na věšáky před vchodem do jídelny
• v jídelně se strávníci mohou zdržovat pouze po nezbytně dlouhou dobu ke stravování (čekání na kamaráda nebo pobyt o volné vyučovací hodině v jídelně není dovolen)
• v jídelně je zakázáno jezdit na kolečkových bruslích, na skateboardu, kole, koloběžce a na minikoloběžce (viz. školní řád)

Další informace:
• jídelní lístek je vždy vyvěšen na týden dopředu na nástěnce u vedoucí školní jídelny, v jídelně, webových stránkách SOŠ a SOU Nymburk
• s vnitřním řádem jsou strávníci seznámeni před zahájením stravování svými třídními učiteli, je vyvěšen v jídelně, na nástěnce u kanceláře vedoucí kuchyně a na webových stránkách SOŠ a SOU Nymburk
• problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny
• technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny
• mimořádný úklid školní jídelny během výdejní doby zajišťuje pracovnice úklidu
• úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí neprodleně strávníci dohlížejícímu zaměstnanci školy
• Provozní řád je trvale vyvěšen před školní jídelnou, je uložen u vedoucí školní jídelny, u ředitele školy a je zveřejněn na webových stránkách školy.

Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste vedoucí školní jídelny.

Kontakt na školní jídelnu

Telefon 603 549 718 (Alena Malínská, vedoucí školní jídelny)
325 512 154 325 512 182 325 514 263 linka 485, 153
e-mail malinska@copnb.cz
web www.copnb.cz

sestavila dne 1.9.2017: Malínská Alena,vedoucí školní jídelny
vnitřní řád vydal: Ing. Jiří Hubálek, ředitel SOŠ a SOU Nymburk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj