NÁSTAVBOVÉ STUDIUM


Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která Vás posune na vyšší společenskou úroveň a rozšíří Vaše možnosti a uplatnění v dalším životě. V průběhu studia lze využít dalších možností vzdělávání (svářečský kurz, autoškola, specializované kvalifikační kurzy).

Uchazeči o nástavbové studium doloží ověřenou kopii výučního listu nebo pololetní vysvědčení z 3. ročníku střední školy.


U oboru vzdělání Provozní elektrotechnika je zapotřebí lékařský posudek.

nástavbové denní studium (dvouleté):
- 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA
- 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
- 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ


Ve školním roce 2021/22 nebudeme otevírat dálkové studium, pouze denní dvouleté studium k získání maturitního vysvědčení.
Kritéria přijímacího řízení pro nástavbové obory – denní forma studia:

Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek. (*výjimka viz. poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů:
- v 1. pololetí 3. ročníku – 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.
Uchazeče z učebních oborů kategorie „E“ nepřijímáme.

Jednotná přijímací zkouška (může být zrušena – viz. poznámky)
– max. 100 bodů:
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů1)
matematika – 0 – 50 bodů

1) U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (1. kolo) v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)

Předpokladem nástupu ke studiu je předložení výučního listu a prokázání úspěšného absolvování 2. pololetí závěrečného ročníku učebního oboru.

* Poznámky:
1) Ředitel školy může v případě nižšího počtu přihlášených uchazečů na maturitní obory, než je plánovaný počet přijímaných žáků, rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky a o přijetí rozhodnout na základě ostatních kritérií.

2) Škola si vyhrazuje právo neotevřít příslušný obor vzdělání a nepřijmout uchazeče, i když splnili podmínky přijímacího řízení, pokud bude počet uchazečů menší než 15 u maturitních oborů a menší než 10 u nematuritních oborů.

3) U uchazečů, kteří na naší škole již studovali a své studium předčasně ukončili z jakéhokoliv důvodu, je žádost o přijetí posuzována individuálně. Přihlíží se k předchozímu průběhu studia na naší škole a podle jeho průběhu jsou uchazeči odečteny body:

- 100b za ukončení na výzvu nebo vyloučení (včetně zahájení řízení)
- 80b za podmíněné vyloučení
- 50b za důtku ředitele školy
- 30b za nižší výchovná opatření
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj