Zateplení objektů školy - SOŠ a SOU Nymburk

číslo projektu: IS SFŽP 12127293
Zahájení projektu: 22. 9. 2014
Ukončení projektu: 18. 6. 2015


Jedná se o kompletní zateplení obálek budov tří objektů v areálu SOŠ a SOU Nymburk, konkrétně budovy školy Sever, budovy školy Jih a objektu internátu.
V rámci projektu bylo realizováno zateplení obvodových a střešních plášťů, odstranění stávajících boletických panelů a jejich náhrada obvodovým pláštěm z pórobetonu a výměnou výplní otvorů tak, aby po realizaci opatření objekty splňovaly současné podmínky na energetickou náročnost budov. S ohledem na zásady při zateplování obálek budov, zejména pak s ohledem na ošetření tepelných mostů, bylo součástí projektu zateplení souvisejících konstrukcí, jako jsou sokly objektů, atiky střech, či balkóny a lodžie.
Realizace byla financována z prostředků Státního fondu životního prostředí, Fondu soudržnosti Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Středočeského kraje.
Celkové náklady projektu činily 48 267 945,45 Kč, z toho způsobilé výdaje 13 915 230,-Kč, nezpůsobilé výdaje 34 352 717,45 Kč.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj