Historie školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, Centrum odborné přípravy je vzdělávacím zařízením s více než padesátiletou tradicí.
Jeho vznik spadá do doby těsně po skončení druhé světové války (rok 1945).

Z důvodů potřeby většího množství kvalifikovaných pracovníků, zvláště v dělnických profesích, pro potřebu železnice, bylo v Nymburce při Dílnách ČSD (tehdejší Československé státní dráhy) vytvořeno Středisko pracujícího dorostu. Praktická příprava studentů v té době probíhala v Dílnách ČSD vždy tři týdny v měsíci a její podstatou bylo zvládnutí mnoha různých cvičných prací. Teoretická část přípravy (jeden týden v měsíci) byla v Základní odborné a pokračovací škole, která sídlila v budově tehdejší obecné školy v ulici Na Spálence (dnešní Základní škola v ulici Komenského). Příprava žáků trvala celkem dva roky a byla zaměřena na profese úzce související s údržbou a opravami parních lokomotiv - zámečník, soustružník, kovář a kotlář.

Ve školním roce 1952 - 1953 začala systematická práce na tvorbě nových osnov pro učňovské školství. V té době nymburské Středisko pracujícího dorostu spadá pod správu Státních pracovních záloh. Tato organizace však v roce 1957 zaniká. Následně je v Nymburce založeno samostatné Železniční odborné učiliště. Stávající učebny jsou vybaveny novými učebními pomůckami a profesní příprava studentů se již člení na teoretické vyučování, praktický výcvik a mimoškolní výchovu s vyváženým poměrem těchto tří složek. Nymburské učiliště je v roce 1963 jediným školním zařízením tohoto druhu v rámci tehdejší Pražské dráhy. Po dva roky (1959 - 1961) je jeho součástí i detašované pracoviště Vysoké školy železniční v Praze, které je ale přeloženo na Slovensko, kde vznikla Vysoká škola dopravní v Žilině.

Počet studentů učiliště se stále zvyšoval až do roku 1963 kdy bylo, vzhledem k přesáhnutí počtu 700 studentů, rozhodnuto o výstavbě nových školních budov.

V roce 1968 započala stavba učebních pavilónů a o rok později i stavba nové, výškové budovy domova mládeže s možností ubytování pro 360 žáků. Ta je dnes jednou z výškových dominant města Nymburka. Od roku 1978 jsou zavedeny čtyřleté výuční obory s maturitou a škola opět mění svůj název na Střední odborné učiliště železniční (SOUŽ) v Nymburce. V roce 1986 byl dokončen víceúčelový kulturní sál s kapacitou 400 osob a konečně v prosinci 1989 byla dána do provozu nová sportovní hala BIOS. Svého vrcholu dosáhla škola v letech 1985 až 1989, kdy počet studentů dosáhl celkového počtu 1 260. V domově mládeže jich bylo ubytováno 390 (!). Ve škole pracovalo 102 pedagogických pracovníků a 78 nepedagogických zaměstnanců. Areál nymburského učiliště se stal v letech 1989 - 1990 největším zařízením tohoto typu v tehdejší ČSFR (Česká a Slovenská federativní republika). V roce 1991 získává učiliště právní subjektivitu a po rozpadu České a Slovenské federativní republiky (31.12.1992) přechází škola od 01.01.1993 z působnosti resortu Federálního ministerstva dopravy ČSFR, pod resort Ministerstva hospodářství nově vzniklé České republiky. Tímto krokem jsou po téměř padesáti letech zrušeny veškeré vazby této školy nejen na železnici, ale i na resort dopravy.

Z iniciativy tehdejšího ředitele Ing.Vladimíra Rozlivky je v prostorách učiliště zřízena jako samostatný subjekt Průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Po krátkém období existence dvou škol vedle sebe (ale ve stejných budovách) byly tyto dva samostatné právní subjekty v roce 1994 transformovány do jednoho právního celku a tak vznikla současná střední odbornou škola, která se jmenuje Centrum odborné přípravy Nymburk. Toto zařízení v současnosti nabízí komplexní sortiment učebních programů od vzdělávacích kurzů přes učňovské obory, až po střední odborné vzdělání s maturitou. Vzdělání je nabízeno jak formou prezenčního tak kombinovaného (dálkového) studia. Bližší informace naleznete ZDE.


Domov mládeže poskytuje ubytování nejen studentům naší školy, ale možnosti ubytovat zde své žáky využívají i další školy, např.: Střední zdravotnická škola Nymburk, Gymnázium Nymburk, Ústav jazykové přípravy zahraničních studentů Poděbrady, SOŠ a SOU Poděbrady a další vzdělávací zařízení.


Od 1.9.2005 byl změněn název školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk a jejím současným ředitelem je Ing. Jiří Hubálek.

Historii školy shrnují v publikaci, vydané k padesátému výročí založení školy, Jiří Řehounek a ing. Vladimír Rozlivka (1994, s. 4 - 14). Text zpracoval Bc. Petr Červinka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj