Přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na maturitní obory vzdělání se budou konat dne 8. června 2020 (pro uchazeče, kteří budou na řádný termín omluveni, je náhradní termín 23. 6. 2020). Každému uchazeči, který bude dělat JPZ na naší škole, zašleme poštou pozvánku (včetně dalších informací k organizaci zkouškového dne) nejpozději 10 pracovních dní před termínem JPZ. Pozvánku obdržíte i na email uvedený v přihlášce.

Výsledky budou zveřejněny dne 16.6.2020 na našich webových stránkách a na nástěnce u vchodu do školy pod registračnímu čísly, které jsme nyní rozeslali poštou.

Nejzazší termín na odevzdání zápisového lístku je 23.6.2020.


Každý účastník správního řízení (dle § 36 a § 37 správního řádu) má právo činit podání, navrhovat důkazy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ředitelem školy. Pokud by někdo chtěl podat jakýkoliv návrh před vydáním rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, může tak učinit dne 15.6.2020 v době od 12:00 do 14:00 hodin na studijním oddělení školy.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj