Výsledky 1. kola přijímacího řízení na učební obory vzdělání


V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804, od 1. 9. 2023 do 1. ročníků denní formy vzdělávání na učební obory. V souladu s ustanovením zákona se tímto zveřejněním v uvedené datum považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za doručené školou.

Přiložen je i soubor s nepřijatými uchazeči.

Důležité informace:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá.

Nepřijatí uchazeči se mohou dostavit pro rozhodnutí o nepřijetí osobně na studijním oddělení školy po zveřejnění výsledků dne 24. 4. 2023 pro učební obory a dne 2. 5. 2023 pro maturitní obory, současně poskytneme informace o dalších možnostech vzdělávání na naší škole (odvolání, případná volná místa v jiných oborech vzdělání). Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou následující den. Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím naší školy.

V případě přijetí je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče povinen doručit škole zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Týká se to uchazečů o tříleté učební obory a čtyřleté maturitní obory vzdělání. Uchazeči o nástavbové studium a zkrácené studium zápisový lístek neodevzdávají. Uchazeči o nástavbové studium a zkrácené studium potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole na email adamcova@copnb.cz.

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Soubory ke stažení:Seznam nepřijatých uchazečů na učební obory vzdělání pro školní rok 2023/24Seznam přijatých uchazečů na učební obory vzdělání pro školní rok 2023/24Vzor odvolání
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj