Informace pro ubytované na Domově mládeže

Schůzka prvních ročníků a nově ubytovaných bude v neděli 1. 9. 2024 od 17 hodin ve školní jídelně.

Při nástupu je potřeba
1 ks fotografie, formát na OP
1 ks visací zámek
150 Kč na čip k odběru stravy
Doložit kopii záručního listu, případně potvrzenou revizi na spotřebiče, následně používané v domově mládeže. Dále všechny potřebné dokumenty k nástupu.
Je potřeba vyplnit do 15. 8. 2024 přihlášku ke stravování a odeslat paní Váňové. Po té Vám bude přidělen VS.
Cena za ubytování činí 1500,- Kč za kalendářní měsíc (může se měnit v průběhu roku) a hradí se do 25. dne předchozího měsíce. Výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci (§ 5 vyhlášky 108/2005 Sb. ve znění novely 436/2010 Sb.). Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, opakovaně nebude v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží (např. střídání teoretického a praktického vyučování, lyžařský kurz v zimě a odborná praxe na jaře apod.) na základě písemné žádosti. Rozhodnutím ředitele a na základě písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka může být snížena úplata plátci, který pobírá sociální příplatek dle § 20, odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.
Strava: cena stravy činí 175,- Kč/den (podle cenového vývoje může být upravena). Strava bude hrazena během školního roku bankovním převodem a to vždy nejpozději k termínu 25. předchozího měsíce.

Od 1. 9. 2024 dochází ke změně v možnostech stravování na DM.
Nově bude možné si objednat odpolední svačinu, druhou večeři.
Každý ubytovaný starší 15 let, bude mít na výběr:
Snídani + přesnídávku
Oběd
Odpolední svačinu
Večeři
Druhou večeři.
Cena za všechna jídla bude 175 Kč
Druhá večeře bude možná objednat pouze za předpokladu, že si strávník odebere klasickou večeři.
Informace k DM poskytne vedoucí DM Martina Martincová 728 301 209
Informace k platbám a stravování, vedoucí stravování paní Anna Váňová 603 549 718
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj