NÁSTAVBOVÉ STUDIUM


Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která Vás posune na vyšší společenskou úroveň a rozšíří Vaše možnosti a uplatnění v dalším životě. V průběhu studia lze využít dalších možností vzdělávání (svářečský kurz, autoškola, specializované kvalifikační kurzy).

Uchazeči o nástavbové studium doloží ověřenou kopii výučního listu nebo pololetní vysvědčení z 3. ročníku střední školy.


nástavbové denní studium (dvouleté):
- 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA
- 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
- 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Pouze u oboru vzdělání Provozní elektrotechnika je zapotřebí lékařský posudek.


Ve školním roce 2022/23 nebudeme otevírat dálkové studium, pouze denní dvouleté studium k získání maturitního vysvědčení.
Kritéria přijímacího řízení pro nástavbové obory na školní rok 2022/23 – denní forma studia:

Pro nástavbové obory – denní forma studia:

Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
(*výjimka viz poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů - v 1. pololetí 3. ročníku – 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.
Uchazeče z učebních oborů kategorie „E“ nepřijímáme.

Jednotná přijímací zkouška– max. 100 bodů - český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů1)
- matematika – 0 – 50 bodů

1)U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí na jednotlivé obory podle základního kritéria je stanovena v tabulce na konci tohoto dokumentu. V případě nenaplněné kapacity třídy v daném oboru může být (nemusí) bodová hranice pro přijetí snížena.
Uchazeči jsou přijímáni do plné kapacity třídy a oboru podle pořadí dle získaných bodů.

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (1. kolo) v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)

Předpokladem nástupu ke studiu je předložení výučního listu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj