Maturitní obory

Maturitní obory

čtyřleté maturitní obory:

- 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
- 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

U oboru elektrotechnika je třeba doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Uchazeči jsou přijímáni na základě zveřejněných kritérií přijímacího řízení.


Kritéria pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 (na školní rok 2022/23)


Pro 4leté maturitní obory určené absolventům základních škol:

Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek
(*výjimka - viz.Poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje.

Jednotná přijímací zkouška
– max. 100 bodů - český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů1)
matematika – 0 – 50 bodů

1)U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.
Body za průměrný prospěch budou vynásobeny koeficientem 0,4 a za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.

Bodová hranice pro přijetí na jednotlivé obory podle základního kritéria je stanovena v tabulce na konci tohoto dokumentu. V případě nenaplněné kapacity třídy v daném oboru může být (nemusí) bodová hranice pro přijetí snížena.
Uchazeči jsou přijímáni do plné kapacity třídy a oboru podle pořadí dle získaných bodů.

Uchazeči vzdělávající se podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální a uchazeči vycházející z nižšího než 9. ročníku ZŠ, nebudou na maturitní obory přijati.
V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky (1. kolo) v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura
- osobní pohovor (0-10 bodů)

Předpokladem nástupu ke studiu je prokázání úspěšného absolvování 9. ročníku základní školy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj