UČEBNÍ OBORY


tříleté učební obory:

- 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK
- 23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
- 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
- 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
- 41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
- 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ


Uchazeče přijímáme na základě zveřejněných kriterií přijímacího řízení.
Na všechny učební obory je potřeba mít potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2022/23:

Pro 3-leté učební obory určené absolventům základních škol:

Základní kritérium - průměrný prospěch (*výjimka viz Poznámky)

Průměrný prospěch – max. 100 bodů - v 1. pololetí 8. ročníku – 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 2. pololetí 8. ročníku - 1,00 – 30 bodů; 3,50 – 0 bodů
v 1. pololetí 9. ročníku - 1,00 – 40 bodů; 3,50 – 0 bodů

Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body. Počet bodů se s průměrem lineárně snižuje. Pokud se žák hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00.

Bodová hranice pro přijetí na jednotlivé obory podle základního kritéria je stanovena v tabulce na konci tohoto dokumentu. V případě nenaplněné kapacity třídy v daném oboru může být (nemusí) bodová hranice pro přijetí snížena.
Uchazeči jsou přijímáni do plné kapacity třídy a oboru podle pořadí dle získaných bodů.

Uchazečům, kteří se vzdělávají podle RVP pro základní školy s podpůrnými opatřeními od stupně 3 (žáci s LMP), podle RVP pro základní školy speciální, je u učebních oborů typu „H“ odečteno 50 bodů. U učebních oborů typu „E“ se body neodečítají.

V případě bodové shody rozhoduje pomocné kritérium.

Uchazeči, kteří nesplní základní kritérium, mohou být přijati na základě individuálního posouzení pomocného kritéria.

Pomocné kritérium – osobní pohovor (-10 až +10 bodů)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj