Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje studenty (subjekty osobních údajů) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ a dalšími relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.
V rámci zajišťování svých činností provádí SOŠ a SOU, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
• Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
• Zajištění průběhu a ukončování středního vzdělávání
• Zajištění dalšího vzdělávání a uznávání kvalifikací
• Zajištění odborného výcviku a odborné praxe u třetích osob
• Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
• Vzdělávání v programu Erasmus+ nebo jiných projektech
• Poskytování poradenských služeb ve škole a spolupráce s poradenskými pracovišti (PPP, SPC)
• Ubytování žáků v domově mládeže
• Ubytování cizích osob za úplatu
• Zajištění školního stravování a stravování pro cizí strávníky
• Výběrových řízení na zaměstnance
• Pracovněprávní a mzdové agendy
• Evidence uchazečů o zaměstnání
• Evidence úrazů
• Ochrany majetku a osob
• Prezentace SOŠ a SOU
• Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
• Vydávání školních průkazů
• Projektů, žádostí o dotace
• Vedení účetnictví SOŠ a SOU
• Smluv, objednávek služeb, zakázkové činnosti

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
1) Zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Školy (viz příslušné aktuálně účinné právní normy), škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li student na území České republiky. Dále údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění studenta, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných studentovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení. Škola je také oprávněna zpracovávat údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále datum ukončení vzdělávání ve škole, případně údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve vyšší odborné škole ukončeno.
 • Další údaje zpracovávané na základě plnění právní povinnosti školy: údaje o případném školním úrazu, identifikátor datové schránky fyzické osoby (student) a další dle aktuálně účinných právních norem.

2) Prezentace a propagace Školy, prezentace výsledků činnosti studentů, fyzická bezpečnost a provoz školy

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Škola pořizuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie - podobizna, videa studentů, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
  • Škola nakládá s díly studentů (umělecké a jiné povahy), za účelem výstav, soutěží i prezentace školy a informuje o dosažených výsledcích, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
  • Škola zřizuje studentům školní e-mail a předává společnosti Microsoft/Google osobní údaje v rozsahu jméno + příjmení, a to pouze na základě souhlasu s vytvořením školního e-mailu a předáním uvedených OÚ.
  • Škola využívá karty ISIC pro zajištění evidence přístupu do školy, evidence odebíraných obědů apod., a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
  • Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • Oprávněný zájem školy

  • Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaj číslo OP - za účelem vyžadované identifikace studentů při vybraných exkurzích a výkonu odborné praxe.
  • Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaj ZP – za účelem nepovinného hlášení pojištěnců.
  • Škola předává ve vymezených případech osobní údaje třetím osobám – za účelem organizování školní akce včetně případného zajištění pojištění, zajištění odborné praxe studentů apod. Údaje jsou předávány např. dopravci, ubytovateli, pojišťovně, organizátorům různých soutěží a sportovních akcí apod.
  • Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.
  • Škola shromažďuje informace o vstupu do budovy školy a opuštění budovy školy prostřednictvím žákům přiděleného čipu – účelem je zajištění bezpečnosti ve škole a zamezení přístupu neoprávněným osobám.


Zpracovatelé a příjemci
Osobní údaje studentů mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Školy a jejích zaměstnanců zpracovávat také zpracovatelé osobních údajů Školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Škola dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: např. ČŠI, MŠMT ČR, Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Policie ČR apod.

Práva subjektu údajů
Student (subjekt údajů) je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost zákonného zástupce subjektu údajů (subjektu údajů) může Škola požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Student (subjekt údajů) má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se student (subjekt údajů) domnívá, že Škola nebo smluvní zpracovatel Školy provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Školu požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě o omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj